Tilbake til hovedside:

 

57 forslag til supplerende litteratur for kunst, kultur og mediefag:

 

1.    Annonsen - en bok om reklamefaget og verdens mest benyttede reklameform (Abstrakt Forlag)

http://www.abstrakt.no/index.asp?id=27165 Omhandler verdens mest benyttede reklameform; annonsen, som i langt mer enn hundre år har vært reklamebransjens basisprodukt. Boken søker å avdekke hemmeligheten bak de gode annonsene ved å stille spørsmål som hva en annonse er, hvordan den fungerer, og hva den kan bidra med i forhold til andre reklameformer som film, plakater, brosjyrer og lydspoter. Forfatter: Stein Erik Selfors (m.fl.)

 

2.    Art Theory: A Very Short Introduction (Oxford University Press)

http://ukcatalogue.oup.com/product/academic/artsandarchitecture/theoryofart/9780192 804631.do?keyword=The+Photograph&sortby=bestMatches&thumbby=10&thumbby_crawl=10 Tar for seg hvordan det i dagens moderne verden er mange merkelige, ja sjokkerende ting som kvalifiserer som kunst. Ved å veve sammen filosofi og kunstteori med kunsteksempler, tar forfatteren for seg blod, skjønnhet, kultur, penger, museer, sex og politikk, og forsøker å avklare moderne og historiske beretninger om natur, funksjon, og tolkning av kunst ved å forklarer hvorfor innovasjon og kontrovers verdsettes i kunsten. Vi blir og tatt med inn i fremtiden ved kartlegging banebrytende nettsider, sammen med den nyeste forskning på hjernens rolle i å oppleve kunst. Boken er engelskspråklig. Forfatter: Cynthia Freeland.

 

3.    Bilde 2.0 (Gan Forlag)       

http://www.gan.aschehoug.no/gloria/id/1304/subid/0 Boka har som mål å gi grunnleggende yrkesrettet kunnskap om prosessen fra fotografering til publisering.  Tema er kommunikasjon, komposisjon, fotografering og publisering av bilder. Bilde 2.0 er oppdatert i forhold til det siste om digitalkamera, fargestyring og bildebehandling, og ikke minst selve arbeidsprosessen. I tillegg gir boka en faglig innføring i å bruke Photoshop. Forfattere: CF Wesenberg, Elin Fiske Lyngø og Mai Gythfeldt.

 

4.    Bildets oppløsning. Filmens bevegelse i historisk og teoretisk perspektiv (Spartacus Forlag)

http://www.spartacus.no/index.php?Books=B126A1&ID=Bok&ID2=Vis&counter=126&O=A På grunnlag av filmteknologi og klippebordets optikk drøftes problemstillinger knyttet til filmutviklingens historie og til estetisk teori. Det er velkjent at bevegelse på kinolerretet skyldes visning av stillbilder i rask rekkefølge. Oppfattelsen av bevegelse forutsetter en mental prosess, hvilket har betydning for hvordan filmmediet kan artikulere historie og representere erindring. Forfatter: Trond Lundemo

 

5.    Bill Bernbachs reklamesyn (Abstrakt Forlag)

http://www.abstrakt.no/index.asp?id=26687 Bill Bernbach (1911–1982) ble ved millenniumskiftet rangerteAdvertising Age ham som det tjuende århundres mest innflytelsesrike reklamepersonlighet. Han anses som hovedmannen bak det som er blitt kalt den kreative revolusjonen innenfor reklame, og Doyle Dane Bernbachs Volkswagen-annonser fra 1960-tallet regnes fortsatt av mange som verdens beste reklame. Bill Bernbach sto i opposisjon til den vitenskapsbaserte reklamen og ”hard sell”-skolen representert ved Claude Hopkins, Rosser Reeves og David Ogilvy. Bernbach hadde sin egen tilnærming til faget. Han flyttet reklamebransjens faglige fokus, organisering, arbeidsmetodikk og prestasjonsmål fra salg, konsulentstyring, stimulus-respons-forskning og kundetilfredshet til kreativitet, kreatører, påvirkning, kommunikasjon og reklamepriser. Forfatter: Stein Erik Selfors.

 

6.    Den norske filmbølgen Fra Orions belte til Max Manus (Universitetsforlaget)

http://www.universitetsforlaget.no/boker/mediefag/katalog?productId=21232462 Via analyser av 12 norske filmer, tar forfatterne for seg en ny formglede og fortellervilje i en bransje hvor det har skjedd store endringer siden 1980-årene. De tolv filmene som er valgt representerer ulike høydepunkter, sjangere og tendenser. Filmene er Orions belte (1985), Veiviseren(1987), Stella Polaris (1993), Ti kniver i hjertet (1994), Søndagsengler (1996), Hustruer III (1996), Budbringeren (1997), Elling (2001), Salmer fra kjøkkenet (2003), Vinterkyss (2005), Reprise (2006), Max Manus (2008). Forfattere: Gunnar Iversen og Ove Solum.

 

7.    De unge og katastrofenyheter (Abstrakt Forlag)

http://www.abstrakt.no/index.asp?id=27223 tar for seg hvordan barn og ungdom konfronteres daglig med krig, barnedrap, ulykker, naturkatastrofer og hungersnød.  Nyhetsbildet er så mettet av tragiske barneskjebner at det har vært vanskelig å reagere når barn dør som resultat av underernæring, flomkatastrofer, jordskjelv, er ofre for selvmordsbombere i Midtøsten eller på kloakkbarn i Romania. Helt til tsunami-katastrofen i Sørøst-Asia. Denne gangen var det annerledes, fordi vi hadde nordmenn, ”våre egne”, blant de døde og savnede. Forfatteren av boken diskuterer også hvorvidt katastrofenyheter kan lede til noe positivt, for eksempel empati, sosial og etnisk bevissthet eller mobiliserende tiltak.  Norske ungdommer forteller selv om hvordan de har opplevd dramatiske krise- og katastrofenyheter i fjernsynet. Dette knyttes opp mot viten som er ervervet om ulike sider ved katastrofenyheter. Det refereres også til undersøkelser i andre land. Boken er aktuell for undervisning i mediepedagogikk, journalistikk, film, medier og kommunikasjon. Forfatter: Soilikki Vettenranta.

 

8.    Det lyse rommet (La chambre Claire)Tanker om fotografiet (norsk utgave: Pax Forlag)

http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&ID2=Vis&counter=1029 Boken er et essay om det fotografiske bildet Kulturteoretikeren Roland Barthes tar utgangspunkt i et svart/hvitt portrett av sin mor etter hennes død, og reflekterer rundt tanker om livet og døden. Hans refleksjon rundt fotografiets egenart blir hans form for sorgarbeid etter morens bortgang.  hvordan fotografiet kan minne oss om "det som var", et nærvær som har gått tapt. Med utgangspunkt i ulike fotografier stiller Barthes spørsmål om virkeligheten til syne i fotografiet og virkningen av dokumenterbilder, pressefotos, kunstfotografier og familieportretter, både høytidelige og mer trivielle. Med en personlig innfallsvinkel ønsker Barthes å finne fotografiets punktum. Oversetter: Knut Stene-Johansen

 

9.    ”Dette er ikke en pipe” (Pax Forlag)

http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&ID2=Vis&counter=1538 Essayet ”Dette er ikke en pipe” ble inspirert av to brev fra René Magritte til Foucault. Med utgangspunkt i disse brevene, drøfter Foucault forskjellige tolkninger av forholdet mellom tekst og bilde, ord og ting. Av Michel Foucault. Etterord av Knut Ove Eliassen.

 

10. Didiktikk - Digital kompetanse i praktisk undervisning (Fagbokforlaget)

http://fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-0511-0 kombinerer ferdigheter i informasjons- og kommunikasjonsteknologi med praktisk didaktikk. Boken gir et grunnlag i digital kompetanse for lærere og lærerstudenter, innspill til diskusjoner og råd for praktisk IKT-didaktikk med konkrete ideer til undervisningsopplegg, øvinger og refleksjonsoppgaver. Boken er organisert i fire hoveddeler: Lærerens digitale kompetanse, Pedagogisk bruk og didaktiske tips, IKT i skole og samfunn, og Skoleutvikling og IKT. Forfattere: Vibeke Bjarnø, Tonje Hilde Giæver, Monica Johannesen og Leikny Øgrim. Til boken er det knyttet et nettsted med aktuelle nettadresser og praktiske øvinger: www.hoppebakken.no

 

11. Digital fotografi i praksis (Abrakadabra Forlag)

http://www.abraforlag.no/web-side/Digitalfoto-WEBsite/digitalfoto.html

Gir innføring i digital fotografi. Inneholder informasjon nok til å arbeide på et profesjonelt nivå. Innholdet er ikke avhengig av dataprogram eller dataplattform. I følge forfatteren er dette gjort fordi en unngår at boka går ut på dato. Supplerende nettsted: www.abraforlag.no/web-side/Digitalfoto-WEBsite/digitalfoto.html Forfatter: Magnar Fjørtoft

 

12. Distinksjonen En sosiologisk kritikk av dømmekraften (La Distinction. Critique sociale du jugement)

(Norsk utgave: Pax Forlag)

http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&ID2=Vis&counter=560 Pierre Bourdieu var en fransk sosiolog som var spesielt opptatt av generell sosiologisk teori og av forholdet mellom utdannelse og kultur. Et av de viktige temaer han skrev om var forholdet mellom individer og sosiale systemer. Distinksjonen er kanskje hans best kjente bok: En sosiologisk kritikk av dømmekraften, hvor han prøvde å se en sammenheng mellom smak og den enkeltes posisjonen i det "sosiale rommet". Bourdieus analyse av smaken tar utgangspunkt i konkrete eksempler som hva slags musikk man lytter til, hvilke filmer man ser, hvordan man innreder sitt hjem. Han viser hvordan enkeltindividets estetiske preferanser er bestemt gjennom klassetilhørighet og sosial plassering. Norsk oversettelse ved Annick Prieur.

 

13. Ettertanken Invitasjon til pedagogisk filosofi (Universitetsforlaget)

http://www.universitetsforlaget.no/boker/pedagogikk/katalog?productId=5746606 Dette er pedagogisk filosofi på en ny måte. Forfatteren reflekterer over hva Dewey, Comenius, Sokrates og andre ville ha sagt om barnet og skolen om vi hadde truffet dem i dag. Dette gjør han ved å la en vanlig norsk kvinne få treffe de store, pedagogiske tenkerne. Filosofene møtes for å diskutere grunnleggende problemstillinger i pedagogikken; Gjennom åtte dialoger samtaler åtte filosofer om forhold som blant annet angår individ og samfunn, kultur og natur, godt og ondt, religionens plass i skolen og barnets rett til å være barn. Spennet i disse dialogene viser hvor sammensatte og vanskelige de grunnleggende spørsmålene i pedagogikken er. Hver dialog tar også opp sider ved dagens skolesituasjon. Forfatteren lar ikke filosofene felle noen dom. Hensikten er en annen: å hjelpe leseren til å danne seg sine egne, godt begrunnete oppfatninger om pedagogikken. Forfatter: Joar Aasen.

 

14. Evidensbasert profesjonsutøvelse (Abstrakt Forlag)

http://www.abstrakt.no/index.asp?id=28224 Debatterer  rundt hvordan en kan forbedre kvaliteten på profesjonell yrkesutøvelse. Profesjonsutøvere som leger, sykepleiere, psykolgoer, lærere og sosialarbeidere har viktige roller i moderne velferdsstater. De er portvakter til velferdsgoder som vi alle trenger. Kvaliteten på profesjonsutøvelsen angår oss alle. Det er derfor viktig å se nærmere på grunnlaget og betingelsene for god profesjonsutøvelse. Dette handler debatten om evidensbasert praksis om. Boken samler forfattere fra ulike profesjonsfelt og med ulike syn på evidensbasert profesjonsutøvelse. Forfattere: Harald Grimen og Lars Inge Terum (red.)

 

15. Filmkunnskap (Universitetsforlaget)

http://www.universitetsforlaget.no/boker/mediefag/katalog?productId=681226 En interaktiv introduksjon i filmkunnskap for studenter som ikke har hatt en systematisk innføring i dette tidligere. Læremiddelet presenterer filmhistorie, filmatiske grep, virkemidler og dramaturgi. Filmsitater blir kommentert for å anskueliggjøre klippeteknikker, kameraføring og lyssetting, og anvender animasjoner for å illustrere teknikkene. Ved å kombinere ulike elementer blir dette et spennende produkt som egner seg spesielt for selvstudium. Produktet er tilpasset lærernes behov for etterutdanning på området. (Red) Morten Hjerde.

 

16. Filmstudiehefter (tysk ekspresjonisme, stum film; italiensk neorealisme, (NFK)

link: http://www.filmklubb.no/index.php?s=nyheter&m=nyheter_nfk&id=1428, Norsk Filmklubbforbund.

 

17. Filmteori En antologi (Pax Forlag)

http://pax.no/index.php?Books=&ID=Bok&ID2=Vis&counter=851 En antologi utgitt i 1999 som er den første norske samling internasjonale filmteoritekster som har vært og er banebrytende for å få en forståelse for hva film er. Her er det tatt med tekster av ulik vanskelighetsgrad, felles for dem alle er at de her er oversatt til norsk, noe som kan gjøre en tilgjengelighet lettere for innsikt i de mest krevende men viktige filmteori og tanker som er gjort. Boken er et must for alle filminteresserte, og alle som på en eller annen måte skal jobbe med film, eller drive med formidling av film. Red: Hallvard J. Fossheim.

 

18. Grafisk produksjon - Håndverket fra idé til papir (Gan Forlag)

http://www.gan.aschehoug.no/gloria/id/2235 Gir innføring i det kreative produksjonsarbeidet med å plassere tekst og bilder, klargjøre bilder til trykk og tegne vektorgrafikk. Tilleggsmateriale er å finne på forlagets nettside. Boka finnes i både bokmål og nynorsk utgave Forfattere: Tom Helge Berglie, Stein Holmboe Erichsen, Mai Gythfeldt og Anne Holøien.

 

19. How to Read a Photograph (Thames & Hudson)

http://www.thamesandhudson.com/9780500287842.html Ved å tolke og diskutere bilder med utgangspunkt i en utfyllende kontekstuell informasjon, satt ved de ulike bildenes historiske bakgrunn og biografiske skildringer av skaperne og fotografene bak verkene, ønsker forfatteren å gi både nybegynnere og eksperter en dypere forståelse av anerkjente fotografer og deres arbeider. I boken er det gjengitt mer enn 100 profiler til fotografer som Alfred Stieglitz, Bill Brandt, Henri Cartier-Bresson, Walker Evans, Paul Strand og László Moholy-Nagy. Deres stiluttrykk har preget hele fotohistorien. Forfatter: Ian Jeffrey.

20. "hva er TILLIT" (Universitetsforlaget)

http://www.universitetsforlaget.no/boker/historie_og_filosofi/filosofi_og_idehistorie/katalog?productId=18557463 Berører en rekke spørsmål som har med mellommenneskelige forhold å gjøre. Folk flytter og reiser mer enn tidligere, og stadig møtes folk på tvers av kulturgrenser. Relasjoner mellom mennesker endrer seg, noe som krever etablering av nye tillitsforhold. Et velfungerende og flerkulturelt samfunn er utenkelig uten tillit. Samtidig er det svært mye i samfunnslivet som vitner om at mistilliten står sterkt: politikerforakt, høye gjerder mellom naboer, oppfordringer om ikke å stole på fremmede osv. Forfatter: Harald Grimen.

 

21. Inntrykk uttykk og Inntrykk uttrykk 2 (Gyldendal Forlag, http://www.gyldendal.no/new/)

 

Lærebøker til Medier og kommunikasjon som ble gjort bruk av fram til Kunnskapsløftet trådde i kraft. Selv om det nå er kommet nye bøker fra Gan og Aschehoug, vil det alltid være slik at noe er blitt bedre i nye bøker mens andre bra ting i tidligere bøker er utelatt. Det kan være ok å ha litt ekstra ressurser stående i bøkhyllen hvis en har mulighet til det. Flere forfattere.

   

22. Journalism: A Very Short Introduction (Oxford University Press)

http://ukcatalogue.oup.com/product/academic/history/events/social/9780192806567.do?keyword=The+Photograph&sortby=bestMatches&page=1&thumbby=10&crawlpage=1&thumbby_crawl=10

Diskuterer kontroversielle spørsmål i moderne journalistikk, som inntrengning, mangel på ansvarlighet, uanstendighet, trivialisering, ryktespredning og ærekrenkelse i et forsøk for å forstå hva journalistikken blir i en alder av media metning og overdrivelse, Forfatteren stiller spørsmål til om journalistikk er "førsteutkast av en historie" eller en forherligelse av det trivielle og påtrengende på bekostning av en dumping av vår kultur og hevder at kjerneprinsippene om "pressefrihet" og nødvendigheten av å eksponere sannheten er like viktig i dag som de noen gang har vært. Boken er engelskspråklig. Forfatter: Ian Hargreaves.

 

23. Kieślowski’s kunst (Frydenlund)

http://www.shop.frydenlund.dk/product.asp?product=104 Boken er en diskuterende gjennomgang av regissørens samlede produksjon, og de tidligere dokumentarfilmene. I følge forfatteren er det mange gode grunner til at Kieślowski ble en skattet filminstruktør. Den viktigste var, at han lagde suverene kunstverk, som det er verd å diskutere. Filmene har et særegent filmspråk, det er både enkelt og komplisert, realistisk og symbolsk, moderne og umoderne. Filemne er åpne og legger opp til åpne dialoger om det essensielle i tilværelsen; om kjærligheden som en metafysisk kraft, om mennesker som lever på avstand til livet, og om eksistensielle valg, livsløgner og selvbedrag som de omgir seg med. Forfatter: Erik Svendsen.
 

24. Kjedsomhetens filosofi (Universitetsforlaget)

http://www.universitetsforlaget.no/boker/historie_og_filosofi/filosofi_og_idehistorie/katalog?productId=673925 Et essay som er et resultat av at forfatteren Lars Svendsen hadde en intensjon om å slappe av å ikke gjøre noen ting i etterkant av et langvarig forskningsprosjekt. Noe som viste seg å bli absolutt ugjennomførbart for ham. Svendsen erkjente at han ikke var i stand til å gjøre ingenting. Essayet ble et forsøk på å utvikle en tankeprosess på hva kjedsomhet er, når og hvorfor den oppsto, hvorfor og hvordan den rammer oss, og hvordan en kan forholde seg til den.

  

25. Kunstens avslutting (Oxford University Press) http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&ID2=Vis&counter=1299 Arthur C. Danto (f. 1924), amerikanske kunstfilosof kurator og kunstkritiker, stiller spørsmål som hva gjør et kunstverk til kunst? Er det egenskaper ved selve verket eller sammenhengen det inngår i? I følge Danto finnes det ikke lenger noen faste kriterier for hva som skiller kunst fra ikke-kunst. Det interessante er hva som defineres som kunst og når. Dette avgjøres blant annet i det Danto kaller kunstverdenen. Sentralt i hans resonnement er en drøfting av Andy Warhols Brillo-esker, etterligninger av en alminnelig forbruksvare; en kasse med vaskemidler. Warhols valg gjorde Brillo til et ikon i popkunsten.

26. Kunst (Universitetsforlaget) http://www.universitetsforlaget.no/boker/estetiske_fag/arkitektur_kunst_og_design/katalog?productId=674299 Går det i det hele tatt an å skille kunst fra ikke-kunst i dag? Hva vil det egentlig si at noe er kunst? Har kunstbegrepet et meningsfullt innhold i dagens samfunn? Via Platon til postmodernisme, konseptkunst, abstrakt ekspresjonisme og popkunst diskuteres estetikkens historie fra antikken til i dag. Forfatter: Lars Svendsen

    27. Levende bilder 3.0 (GAN Forlag)

http://www.gan.aschehoug.no/gloria/id/1631/subid/0 Har som intensjon å gi en innføring i det å lage film, i prosessen fra idéutvikling til ferdig film. Den første delen av boka tar for seg produksjonsprosessen og fortellerteknikk. Andre del gir mer praktisk kunnskap om idéutvikling, opptak, redigering, etterarbeid og distribusjon. Tredje og siste del av boka gir en oversikt over yrkene i bransjen og hvordan man kan gå fram for å søke jobb. Forfattere: Pål Karlsen, Tor Edvin Dahl, Dagfinn Tvedt, Gunnar Uglem og John Alfheim.

 

28. Lyd 2.0 (GAN Forlag)

http://www.gan.aschehoug.no/gloria/id/1303/subid/0 har en intensjon om å være en oppdagelsesferd i lyd, og inneholder en innføring i teknisk lydproduksjon og inkluderer en ABC i digital lydbehandling. Målet er at boka skal bidra til at du kan ta opp og redigere din egen lyd enten du lager rene lydproduksjoner, enklere videoproduksjoner eller nettsider. Lyd er en svært viktig del av alt multimediearbeid. Den finnes over alt: i musikk, radio, film, video, multimedieproduksjoner. Forfatter: Magne Lindholm.

 

29. Makt og spinn i mediene (Abstrakt Forlag)

http://www.abstrakt.no/index.asp?id=28019 stiller blant annet spørsmål som hvorfor er kunnskap om medier og kommunikasjon så viktig? Svaret på det er at mediene, på alle nivåer, 24 timer i døgnet, syv dager i uken, er våre viktigste premissleverandører for all offentlig samtale. Makt i ulike former er en rød tråd i denne boken. Hvordan er makt fordelt mellom lesere, annonsører, redaktører og eiere i det lokale, regionale, nasjonale og globale nyhetsbildet? Spinn er uttrykk for makt, og boken behandler både spinn og spinndoktorer. Forfatter: Tor Bang

 

30. Mediedesign (Gan Forlag)

http://www.gan.aschehoug.no/gloria/id/1301/subid/0 har en intensjon om å være et oppslagsverk for déutviklings- og designfasen i prosessen med å lage et medieprodukt; enten det er en kortfilm, et nettsted, en brosjyre eller et radioprogram. Flere bidragsytere.

 

31. Mediekommunikasjon 1 (Gan Forlag)

http://www.gan.aschehoug.no/gloria/id/1307/subid/0 Bygget opp og satt sammen etter en intensjon om å dekke læreplanmålene i faget Mediekommunikasjon i det yrkesrettet utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon på vg1-nivå. Boka dekker og programfaget Medie- og informasjonskunnskap innenfor det studiespesialiserende programmet på samme nivå. Forfatter: Gunnulv Hellesylt.

 

32. Mediekommunikasjon 2 (Gan Forlag)

http://www.gan.aschehoug.no/gloria/id/1793/subid/0 er bygget faglig opp for å dekke målene for faget Medie-kommunikasjon på vg2-nivå samt hele felles programfag på vg3 i det yrkesrettede utdannings-programmet Medier og kommunikasjon. Mediekommunikasjon 1 og 2 dekker også programfaget Medie- og informasjons-kunnskap innenfor det studiespesialiserende programmet. Forfattere: Siri Ødegård og Inger Hobæk.

 

33. Mediemøter 1 og 2 fra Aschehoug & Co

http://www.aschehoug.no/videregaaende/mediefag/katalog?productId=749029 Har som intensjon å dekke læreplanmål både i programfaget Medie- og informasjonskunnskap og programfaget Mediekommunikasjon på det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon. Serien består av to lærebøker og et felles nettsted, der bøkene og nettet utnyttes som ulike og utfyllende læringsarenaer. Forfattere: Dag Asbjørnsen, Gunn Bjørnsen, Veslemøy Kjendsli, Trude Løvskar, Geir Totland.

 

34. Medier og kommunikasjon (Abstrakt Forlag)

http://www.abstrakt.no/index.asp?id=26893 Gir en innføring i et fagområde som alle må forholde seg til. Forfatteren søker å besvare spørsmål som: Hvilke medieinstitusjoner omgir oss? Hvordan påvirkes vi? Hvordan velger vi medier? Hvordan ser pengestrømmene ut i mediebransjen? Hvor høy er terskelen inn til redaksjonene? Hva er interaktivitet og konvergens? Hvilken politisk innflytelse har mediene? Og sist, men ikke minst – hvilken rolle spiller faget og medieinstitusjonene som endringsfaktorer i samfunnet? Boken er skrevet for studenter i medie- og kommunikasjonsfag. Den er spesielt beregnet på kurs innenfor økonomisk-administrative utdanninger, men vil også være egnet for mediefag generelt. For fatter: Tor Bang.

 

35. Modernisme (Fagbokforlaget)

http://fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-0778-7 Gir en populærvitenskapelig og pedagogisk innføring i modernismens uttrykksformer – en tverrestetisk introduksjon til en periode som forandret kunsten og stadig legger premissene for nye tiders kunstuttrykk. Via en gjennomgang av modernismens historiske forutsetninger og utvikling, behandler forfatteren hovedverk innen billedkunst, litteratur og musikk. Modernismens mange uttrykk gir stoff nok til å elske den og forarges over den, beundre den, forundres over den, riste på hodet – og sperre øynene opp og stirre rett inn i det usannsynlige og uventede. Modernisme kan betraktes som en felles betegnelse for de mest kreative nyvinningene innenfor kunstfeltet de siste hundre årene. Man kan ikke unngå å bli fascinert, henrykt og noen ganger skremt. Forfatter: Per Thomas Andersen.

 

36. Myten om det moderne En 1600-talls antologi (Spartacus Forlag)

http://www.spartacus.no/index.php?ID=Bok&counter=151 Hekseprosesser, universalspråkteorier, evighetsmaskiner, jesuittiske agenter og religionskriger preger det som er karakterisert som århundret for modernitetens gjennombrudd: 1600-tallet. Århundret fremstår som en epoke med mange forskjelligartede utviklingstrekk. Artiklene i Myten om det moderne spenner også over et stort register – fra legekunst og estetisk teori til teologi og den sekulære stats fremvekst. Likevel har boken en rød tråd: En problematisering av vårt begrep om det Moderne og forestillingen om det Modernes fødsel. Hvor moderne, rasjonell og sekularisert var egentlig den europeiske kulturen på 1600-tallet? Hvilken betydning fikk de nye, vitenskapelige oppdagelsene, og hvilken virkelighetsforståelse sprang de ut fra?
Forfattere: Torstein Arisholm, Henning Laugerud Øvrige bidragsytere: Gunnar Danholt, Jørgen Langdalen, Espen Schaanning, Randi Lise Davenport, Knut Ove Eliassen, Bjørn Qviller, Francesco Bentivegna, Einar J. Berle og Kai Østberg.

 

37. Mørkets øyne Filmkritikk, vurdering og analyse (Universitetsforlaget)

http://www.universitetsforlaget.no/boker/mediefag/katalog?productId=682005 Dette er den første norske boka om filmkritikk. Via analyser av norske filmanmeldelser tar forfatteren tar opp spørsmål som hva er en god filmanmeldelse, er dagens filmkritikk god, og hva skiller avisenes filmanmeldelser og den akademiske filmanalysen. Forfatter: Anne Gjelsvik.

  

38. Nye elektroniske medier (GAN Forlag)

http://www.gan.aschehoug.no/gloria/id/2244/subid/0 er et hefte fra som kan lastes ned i sin helhet fra nett, både på bokmål og på nynorsk. Målet med heftet er å gi en innføring i de nye mediene, slik at du ser de mange mulighetene og skjønner sammenhengene. Men vi ønsker også å kunne bidra til å gjøre deg til en aktiv medspiller i denne utvekslingen av elektronisk informasjon og kunnskap. Det er en spennende verden som utfolder seg innenfor vår rekkevidde. Verdensveven (WWW) vokser med en enorm fart, og stadig flere kobler seg opp mot den. Forfatter: Jostein Saakvitne

·         Link for nynorsk utgave: http://www.gan.aschehoug.no/asset/150/2/150_2.pdf

·         Link for bokmål utgave: http://www.gan.aschehoug.no/asset/149/2/149_2.pdf 

 

39. Om kunst, kunstinstitusjon og kunstforståelse (Pax Forlag)

http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&ID2=Vis&counter=567 Inneholder en samling artikler som blant annet tar for seg modernisme og kunstinstitusjonens framvekst, om kjennskap til kunst, om kunst for kunst(ner)ens skyld, om den moderne kunstens sosiale funksjon, om "den gode smak" og om hva som skjer med "vanlige folk" sitt møte med kunst. Kunsthistoriekr Dag Sveen er bidragsyter og bokens redaktør.

 

40. Photography: A Very Short Introduction  (Oxford University Press)

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780192801647.do?keyword=25.%09Photography%3A+A+Very+Short+Introduction+&sortby=bestMatches Tar for seg hvorfor fotografi har en så viktig del av vårt kulturliv. Boken tar for seg fotografiets historiske utvikling samtidig som det gjøres en analytisk tilnærming av fotografiets mål og mening i en bredere kulturell sammenheng. Forfatteren er opptatt av hvordan vi som betraktere ser, tenker og oppfatter fotografier. Boken er engelskspråklig. Forfatter: Steve Edwards

 

41. På talefot med fotografiene våre (Spartacus Forlag)

http://www.spartacus.no/index.php?ID=Bok&counter=144 I ethvert hjem finnes fotoalbum med bilder som folk samler av og for seg og sine nærmeste. Hva kan bildene fortelle om folks hverdagsliv og fritidsaktiviteter opp gjennom årene, og hvilke verdier og idealer uttrykker de? Hva er de vanligste motivene? Hvilken status hadde det å fotografere og det å bli fotografert? Hvordan har de fotografiske sjangere og fotografiets «skikk og bruk» endret seg, og hva kan vi lese ut av det? Ved å belyse slike spørsmål inviterer forfatteren oss med på en «dialog» med våre egne bildesamlinger, og viser hvordan fotografiene våre kan være en rik kilde til kunnskap om kultur og livsform før og nå. (Innb, stort format, gjennomillustrert) Forfatter: Anna Helene Tobiassen

 

42. Reklamefilm Norsk reklame i levende bilder 1920–1990 (Universitetsforlaget)

http://www.universitetsforlaget.no/boker/admin/markedsfoering_kommunikasjon_og_salg/katalog?productId=673751 Reklamen preger vår hverdag. Den trenger seg på oss via postkasser, TV-skjermer og kinolerreter. Boka handler om de virkemidlene reklamefilmene tar i bruk for å overbevise publikum om varenes fortreffelighet, samtidig som den ser på reklamefilmene som kilder for nordmenns drømmer og forestillinger om det gode liv. Forfatter: Kathrine Skretting.

 

  

43. Reportasjen (Universitetsforlaget)

http://www.universitetsforlaget.no/boker/mediefag/katalog?productId=674287 Handler om reportasjen som en særegen, tidsaktuell journalistisk sjanger i spenningsfeltet mellom virkelighet og språk. Forfatter: Jo Beck-Larsen.

 

44. Sekvens, Filmvidenskabelig årbog (Københavns Universitet)

http://forskning.ku.dk/search/?T1=filmvidenskabelig+%C3%A5rbog&avanceret_on=Avanceret+s%C3%B8gning+%C2%BB&alle_aar=1&aar_fra=0&aar_til=9999&f=1 Sekvens er en årlig utgivelse av samlinger med essay og debattinnlegg som blant annet drøfter ulike filmatiske tema og andre medierelaterte og aktuelle områder. Flere bidragsgivere.

 

45. Skisseboka (GAN Forlag)

http://www.gan.aschehoug.no/gloria/id/1306/subid/0 Har korte instruksjoner med oppgaver som har som intensjon å hjelpe elevene til å utvikle et eget skisseuttrykk. Å lære å skissere handler om å lære å SE: for eksempel former, linjer, hvordan lys faller og skygger dannes. Å bli bedre til å se, er en god metode for å bli bedre i design. Skisseteknikk-instruksjonene har som målsetting å være et hjelpemiddel for å møte kravet i den nye læreplanen om å kunne kommunisere ideer med skisser. Skisseboka er  spiralinnbundet engangshefte i A4-format, med tegneark til å lage skisser på. Forfatter: Janne Thoralvsdatter Scheie

 

46. Tegn i tid (Gan Forlag)

http://www.gan.aschehoug.no/gloria/id/1005/subid/0 Om uttrykkshistorie og kulturelle uttrykk fra steinalderen til vår egen tid, med hovedvekt på de to siste århundrene. Uten å komme med noen fasit stilles det blant annet spørsmål som hvorfor billedhuggere og arkitekter, malere og komponister, diktere og designerede lagde de det de lagde og hva de ønsket å uttrykke, Det kan være mange riktige måter å tolke et bilde eller et musikkstykke på. Uttrykkshistorien forsøker likevel å gi gode forklaringer på at et bestemt uttrykk oppstod på et bestemt tidspunkt. Det handler og om hvilken forståelse en har og hvordan en tolker forskjellige uttrykk, og om hvorfor så ting ut slik som de gjorde før, og hvorfor gjør de det nå. Boka er å få på begge målformer. Hovedforfatter: Kjell Jørgen Riegels Holbye.

 

47. The Animator's Survival Kit – Animated, av Richard Williams, -  triple Oscar winner

http://www.theanimatorssurvivalkit.com/index.html inneholder over 16 økter med div.animasjonsøkter.

 

48. The Illusion of Life Disney Animation (Disney Editions)

http://www.indiebound.org/book/9780786860708 Forfattet av en virkelig Disney innsider, har denne "bibelen" i animasjon blitt en legende i seg selv. I en intensjon om å prøve å forklare prosessen som gjør Disney's animasjon unik vil forfatteren få fram hva som gjør at arbeidet i Disney Studios skiller seg fra andre animasjon produkter. I boken er det tatt med originale skisser av mest populære Disney-figurer, hvor minneverdig film sekvenser ble gjort, og anekdoter om å arbeide med Walt. Illustrasjoner er i farger. Forfatter: Frank Thomas.

 

  

49. The Photograph (Oxford University Press)

konteksthttp://ukcatalogue.oup.com/product/academic/artsandarchitecture/arthistory/9780192842008.do?keyword=The+Photograph&sortby=bestMatches&page=1&thumbby=10&crawlpage=1&thumbby_crawl=10 Tar for seg ulike hovedtema og genre i fotografiets historiske utvikling. Via utvalgte eksempler, blir bilder analysert ut ifra dets innhold og hvilken kulturelle og ideologiske det enkelte bildet ble til under. Boken er engelskspråklig Forfatter: Graham Clarke

 

50. The Photograph as Contemporary Art (Thames & Hudson)

http://www.thamesandhudson.com/9780500204016.html Boken handler om holdbarhet, mangfold og energi av kunstfotografi i det tjueførste århundre, og vurderer hele spekteret av måter med fotografering som dagens kunstnere driver med; fra konseptuell kunst av enkle og banale snapshot til nøye konstruerte tablåer. Noen kunstnere som Sophie Calle og Erwin Wurm, bruker fotografering som en oversikt over forestillinger eller hverdagslige handlinger, mens andre liker Yinka Shonibare og Gregory Crewdson scenen oppfunnet scener å fortelle oppdiktede historier. Andreas Gursky, Thomas Demand og Rineke Dijkstra presenterer et kjølig, tilsynelatende objektive syn på verden, mens Nan Goldin og Wolfgang Tillmans ofre intime detaljer om deres private liv. For Luc Delahaye og Allan Sekula, fotografering er en metode for å lage dokumentar, mens for Cindy Sherman og Gillian Wearing, blir bildet et oppbevaringssted for personlige, sosiale og kulturelle verdier i et billed-mettet verden. Denne nye utgaven er oppdatert med et nytt kapittel om kunstnere som legger vekt på de fysiske og materielle egenskaper ved fotografering, ved å bruke fotografiet som bare en komponent, eller som bruker fotografiet til å eksperimentere med nye måter for formidling. I boka møtes etablerte artister som Isa Genzken og Sherrie Levine en yngre kunstnergenerasjon inkludert Florian Maier-Aichen, Anne Collier og Walead Beshty. Forfatter: Charlotte Cotton.

 

51. Three Colours Trilogy (Trois Couleurs), The BFI Film Classics (BFI Publisher)

http://filmstore.bfi.org.uk/acatalog/info_219.html Boken er en av flere paperback-bøker i serien BFI Mordern Classics som BFI Publisher utgir.  Filmtrilogien The Three Colours av den avdøde, polske regissøren Krzysztof Kieślowski (1941–96), er en undersøkelse av hvordan idealene i den franske revolusjon; frihet, likhet og brorskap, har noen form for mening i det moderne liv. Dette gjøres via visuelt filmatiske og narrative komplekse grep. I en personlig vinkling analyserer forfatteren hvordan Kieślowski bruker filmmediet for å åpne opp det indre liv til sine karakterer og kartlegger hvordan disse livene er styrt av usynlige krefter. For forfatteren er trilogien en gripende, spennende hymne til livsmot og medfølelse overfor motgang. Ved å følge koblingene mellom trilogien og Kieślowski’s tidligere verk, hevder han at Blå (1993), Hvit og Rød (begge 1994) er summering av Kieślowski kunst. Denne boka, som avsluttes med en av de siste intervjuene Kieślowski gang ga, er en hyllest til en eksepsjonell filmskaper. Forfatter: Geoff Andrew.

 

52. The Tools of Screenwriting A Writer’s Guide to The Craft and Elements of a Screenplay

(St Martin’s Press)

http://us.macmillan.com/thetoolsofscreenwriting er en guide og innføring i bruk av essensielle elementer og grep som dramatisk struktur, plot, dialog, karakterutvikling – a story starts with a character  - med mer  -  når en skal lage et maunskript, som skal bli et godt utgangspunkt til å filmskaping. What makes a good story well told. I siste del av boken er et utvalg kjente filmer analysert i forhold til det som er blitt tatt opp tidligere ei boken. Engelskspråklig. Forfattere: David Howard og Edward Mabley.

 

53. Tv-nyhetenes verden (Universitetsforlaget)

http://www.universitetsforlaget.no/boker/mediefag/katalog?productId=8743465 Forfatterne av denne boka har studert tv-nyhetenes funksjon, innhold og form og stiller spørsmål som:
Hvem kommer til orde? Vinkles utenriksstoffet partisk? Hvorfor lykkes noen politikere mens andre mislykkes? Hvor avgjørende er bildene for hvilke nyheter som velges?  Hva er forholdet mellom seriøs og tabloid tv-journalistikk? Hva med krimstoffet? Hvordan har konkurransen mellom TV 2 og NRK endret tv-nyhetene?
Forfattere: Ragnar Waldahl, Michael Bruun Andersen og Helge Rønning.

 

54. Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design (Abstrakt Forlag)

http://www.abstrakt.no/index.asp?id=28044 Tar blant annet opp hvilke problemer lærere støter på i møte med datakyndige elever i stadig mer teknologirike omgivelser, men og hvilke muligheter som oppstår. hvordan skal en klare å forstå og utøve undervisning i en tid da betingelsene for læring er i rask endring, hvor nye teknologier og medier er en integrert del av tilværelsen til norsk ungdom. Forfatterne av boka ønsker å vise at det å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) krever mer enn ferdigheter og teknikk. Det krever også en faglig og pedagogisk tenkning om læring og samspill, kultur og design. De didaktiske perspektivene er inspirert av sosiokulturell teori om læring, med spesiell vekt på aktivitetsteori. Gjennom en rekke praktiske undervisningseksempler og caser fra skole og lærerutdanning søker boken å belyse det kompliserte samspillet som oppstår mellom menneske og maskin og mennesker imellom når nye teknologier tas i bruk. I dette samspillet har læreren en helt sentral rolle både som leder og designer av undervisningen. Forfattere: Trond Eiliv Hauge, Andreas lund og Jon Magne Vestøl(red.)

 

55. Åpen eller skjult Råd og uråd i fortellende journalistikk (Universitetsforlaget)

http://www.universitetsforlaget.no/boker/mediefag/katalog?productId=792884 «Narrative journalism» - fortellende journalistikk - er navnet på en amerikansk bølge som skyller inn over nordisk journalistikk. Denne bølgen skaper engasjerende journalistikk, men roter også til kategoriene: Når går journalistikken over til å bli fiksjon? Forfatter: Jo Bech-Karlsen.

 

56. År og dag - Johan Bruns fotografier (Pax Forlag)

http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&ID2=Vis&counter=1288 Boken ble lansert i forbindelse med utstillingen med Johan Bruns bilder på Norsk Folkemuseum. Johan Brun (1922-) begynte å fotografere rundt 1940, og ble i 1948 ansatt som pressefotograf i Dagbladet. Han ble først kjent for sine sportsbilder, og hans påståtte felling av skøyteløperen Hjalmar Andersen under EM på Bislett i 1951 med en overraskende blits gjorde ham til en av landets første "fotografkjendiser". Brun ble også tidlig kjent for sine illustrerende reportasjebilder, og var i sitt arbeid som pressefotograf i Dagbladet aktivt med på å utvikle bildebruken i avisen. Johan Brun gjorde også i disse årene en serie følsomme portretter av bl.a. Tarjei Vesaas og Alf Prøysen. Gjennom et langt liv med kameraet har Johan Brun nedlagt et mangesidig virke som presse- og reportasjefotograf, portrettør, bokillustratør og |natur - og kulturlandskapsfotograf. Johan Brun er fortsatt en aktiv fotograf, som innehar Statens stipend for eldre fortjente kunstnere. Forfatter: Trond Bjorli.

 

57. Å fange virkeligheten. Dokumentarfilmens århundre (Universitetsforlaget)

http://www.universitetsforlaget.no/boker/mediefag/katalog?productId=862668 Boken gir en oversikt over sentrale filmer, serier og andre dokumentaruttrykk, og hvordan ulike filmskapere gjennom et århundre har forsøkt «å fange virkeligheten». Forfatter: Bjørn Sørenssen.